fredag 11 augusti 2017

Barns rätt till god familjehemsvård

Vad gör vi då?
I juni kom en rapport från IVO som under 2016 utförde en granskning i 22 kommuner av socialtjänstens myndighetsutövning rörande familjehemsplacerade barn. De brister utredningen lyfter fram är framför allt: Långa utredningstider för barn och bristande, ibland obefintliga, familjehemsutredningar. Barn och familjehem matchas inte med varandra. Det finns inte alltid planer för uppföljning av barnens vård. (Rapporten i sin helhet finns på IVO.se) Rapporten kommer vi gemensamt ta del av på enheten efter sommaren men jag började direkt fundera över vad vi behöver förbättra men även reflektera över vad vi gör idag.

Förutsättningar till god familjehemsvård
För oss är det en självklarhet att noga utreda ett tilltänkt familjehem och även om det är ett s.k. konsulentstött familjehem så gör vi alltid en egen utredning. Familjehemsutredningen genomförs av en familjehemsrekryterare tillsammans med en familjehemssekreterare. Den sistnämnda är utsedd att vara det blivande familjehemmets socialsekreterare och lär under utredningstiden känna familjehemmet väl vilket ger en grund till ett gott samarbete framöver.


Det händer emellanåt att vi inte kan godkänna en familj som familjehem då vi är noga med att de kriterier som vi vet är viktiga och som påverkar förutsättningarna för att barnet får en god vård uppfylls. Det händer också att vi har kontakt med en familj som har goda förutsättningar till att bli familjehem men där vi inte kan placera för att just det barn som skulle passa med just den här familjen inte finns hos oss just nu. För matchningen är så viktig då den möjliggör att placeringen ska bli så trygg och stabil som möjligt. Ibland blir det trots allt sammanbrott vilket vi har börjat följa upp systematiskt då det för oss handlar om kvalitet, att lära av det som inte fungerade, för att skapa bättre förutsättningar.

Ett nygammalt familjehem
Under sommaren fick vi kontakt med en familj som tidigare har haft placering från oss och var så nöjda att det är Haninge de vill ta emot nya placeringar ifrån. Vad familjehemmet lyfte fram som bidrog till detta var bl.a. att de upplevde sig sedda och lyssnade på. De berättade hur viktigt det var att vi var tillgängliga, tog tag i saker, gav stöd och trygghet i uppdraget. Familjehemmets upplevelse var att inga frågor var för små eller fel utan de fick alltid ett svar. Känns fantastiskt tycker jag som chef och tänk vad viktigt det är att lyssna, bemöta och bekräfta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar